Sakramenty

Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, które ustanowił Chrystus. Zostały one powierzone Kościołowi i sprawowane są we wspólnocie Kościoła. Celem sakramentów jest uświęcenie człowieka, budowanie Mistycznego Ciała Chrystusa, czyli Kościoła oraz oddawanie kultu Bożego. Każdy sakrament nie tylko zakłada naszą wiarę, ale ją też wyraża i umacnia.  Skutki sakramentów zależą od dyspozycji tego, kto je przyjmuje. (por. KKK 1113-1134)

Kan. 843 - § 1. Święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie wzbrania im ich przyjmowania. § 2. Duszpasterze oraz inni wierni, w ramach własnej funkcji kościelnej, mają obowiązek troszczyć się, aby ci, którzy proszą o sakramenty, byli do ich przyjęcia przygotowani przez odpowiednią ewangelizację i katechezę, z uwzględnieniem norm wydanych przez kompetentną władzę.